| English | Taiwanese | Chinese |

QUỸ LOK-AN I LOAN

HOC BNG DU HOC AI LOAN

Nm 2006  

 

DOWNLOAD

Files trong PDF

Download mu n  PDF

Download hng dn PDF

 

Files trong Word (font chữ UNICODE)

Download mu n  

Download hng dn trong Word

Quy Lok-an ai Loan do Bnh vin Lok-an va Hip hi ch Latinh ai Loan thanh lp nm 2002. Muc ich cua Quy nay la giup nhng tai nghin cu v ai Loan cung nh nhng vn co lin quan gia Vit Nam va ai Loan nhm thuc y giao lu vn hoa, giao duc gia hai nc.

            Bn canh nhng hoc bng danh cho sinh vin vit lun vn, lun an va tr giup cac n phm cua cac hoc gia co tai nghin cu v ai Loan, t nm 2004 chung ti se cp hoc bng danh cho sinh vin sang ai Loan hoc thac si hoc tin si. S lng ngi c sang ai Loan du hoc cua nm 2006 la mt ngi. Hoc bng nay se cung cp min phi nhng chi phi sau:

 1. Hoc phi
 2. Bao him xa hi
 3. Ky tuc xa
 4. Tiền hỗ trợ sinh hoạt 5000 i tệ/thng (khoảng 150 USD)

iu kin trong thời gian nhn hoc bng:

 1. Sinh vin phai lam tr ly nghin cu 12 ting/tun cho giao s.

 


Yu cu: nhng ng vin mun nhn c hoc bng du hoc ai Loan phai thc hin va ap ng c nhng yu cu sau:

 1. Nhng ng vin mun nhn hoc bng phai la cng dn cua nc Cng hoa Xa hi chu nghia Vit Nam, ang sinh sng Vit Nam.
 2. Nhng ng vin mun nhn hoc bng nay phai la sinh vin a tt nghip hoc co th la sinh vin nm cui nhng phai nhn c bng tt nghip ai hoc trc khi c Quy trao hoc bng.
 3. Hoc bng nay chi danh cho sinh vin Vit Nam sang ai Loan hoc tai Khoa Vn hoc ai Loan cua Trng ai hoc Thanh Cng ai Nam.
 4. tai nghin cu tt nghip khi hoc tai Trng ai hoc Thanh Cng phai lin quan n nganh khoa hoc nhn vn nh ngn ng, vn hoc, lich s va vn hoa cua ai Loan.
 5. Hoc bng nay sau mi nm se c xet, cp lai da vao kt qua hoc tp, nghin cu. tip tuc nhn c hoc bng cua Quy thi sau mi nm hoc nghin cu sinh phai at c s im trung binh la 80/100. Thi gian ti a cho khoa hoc thac si la 3 nm va tin si la 5 nm.
 6. Khi np n xin hoc bng cua Quy nay, ng vin cung phai t np n xin hoc vao Khoa Vn hoc ai Loan trng ai hoc Thanh Cng. Quy se u tin cho sinh vin nao a c trng chp nhn cho nhp hoc. Thng tin v Trng ai hoc Thanh Cng, xem website: http://www.ncku.edu.tw
 7. Khi c phep nhp trng va nhn c hoc bng cua Quy, nghin cu sinh phai chp hanh nghim chinh cac quy inh cua Trng ai hoc Thanh Cng.
 8. Ứng vin sau khi ợc nhận học bổng phải ặt tiền v my bay v ph visa (khoảng 400 USD) cho Quỹ Lok-an i Loan. Nếu ứng vin khng muốn i du học nữa thì phải thng bo trớc nếu khng thì ứng vin sẽ khng ợc nhận lại số tiền trn.

 


Hng dn lam thu tuc xin hoc bng: Tt ca nhng ng vin mun nhn c hoc bng nay phai lam theo nhng thu tuc sau:

Quy Lok-an ai Loan chi nhn n mi nm mt ln, bt u t ngay 1 thang 10 va kt thuc vao ngay 31 thang 11, nm 2005. Hay np n cua ban trong thi han trn, nu khng n cua ban se khng c chp nhn. Tt ca cac ng vin phai ng thi np cac giy t di y bng hai hinh thc: Tai liu in va file in t (di dang DOC hoc PDF; tai liu muc 2, 3 khng cn file in t). Tt ca cac tai liu di y phai c vit bng hai th ting (ting Vit va ting ai hoc ting Hoa). i vi nhng tai liu vit bng ting Vit, ng vin phai s dung font ch Unicode; i vi nhng tai liu vit bng ting ai hoc ting Hoa, ng vin phai s dung font ch Taiwainese Backage hoc Big-5.   

 1. n xin hoc bng (theo mu).
 2. S yu ly lich.
 3. Ban sao chng minh nhn dn.
 4. Ban tom tt qua trinh hoc tp (kem theo bang im, the sinh vin, vn bng nu co).
 5. Ban tom tt qua trinh cng tac, nu co.
 6. Ban k hoach nghin cu cu th khi hoc Khoa Vn hoc ai Loan Trng ai hoc Thanh Cng (Ban k hoach nghin cu nay phai c anh may bng ting ai Loan hoc ting Hoa).
 7. Lit k tn va ni dung khai quat bai bao hoc bai phat biu, nu co.
 8. Th gii thiu, nu co.

 Vn phong Lin lac Quy Lok-an ai Loan tai Ha Ni se chon h s cua cac ng vin co u tiu chun, sau o se thng bao cho cac ng vin ngay, gi tham gia thi tuyn. Thi gian thi tuyn d kin vao thang 1 hoc thang 2 nm 2006. Cac ng vin phai thc hin ni dung thi bao gm hai chuyn mn sau:

 1. Thi mn ngoai ng: ting ai Loan hoc ting Hoa (ng vin t chon)
 2. Thi mn chuyn nganh: Lich s, vn hoa ai Loan (Vn phong Lin lac Quy Lok-an ai Loan se cung cp tai liu. Nội dung thi chủ yếu trong cun sach  LICH S VA NGN NG AI LOAN )

 


Thng tin chi tit:

Thng tin chi tit v vic lam thu tuc xin hoc bng, xin mu n, np n.v.v.., xin lin h vi Vn phong Lin lac Quy Lok-an ai Loan.

Doc va nghe thoi su Dai Loan