Back to frontpage

QUỸ LOK-AN ĐÀI LOAN

Người Nhận Học Bổng/trợ giúp Trong Năm 2005

 「樂安台灣研究獎助金」2005年度之得獎名單

 

Sept 2, 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hai ấn phẩm 出版品2

Dương Văn Lợi (楊文利)
Phòng Nghiên cứu Đài Loan, Trung tâm KHXH & NVQG
Tiêu đề:
越南社科院台灣研究室
冊名

 

Nguyễn Ngọc Thơ (阮玉詩)
Khoa Đông phương học
ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
Tiêu đề: Khi phương Tây gặp phương Đông - Hán học và các nhà Hán học quốc tế
胡志明市國家大學東方學系
冊名當西方 遇見東方--國際漢學與漢學家(翻譯)


Du học 來台留1

Trần Phương Thu (陳芳秋)
Khoa Tiếng Trung
Trường ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Quốc Gia, Hà Nội
河內國家大學外語學院(前師範大學)中文系畢業
到成功大學台灣文學研究所碩士班就讀200
5 Fall-
 


Ba sinh viên大學部3

Hồ Thiên Hương (胡天香)
Khoa Đông
phương học
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
Đ tài: Quá trình phát triển công nghiệp Đài Loan 1949 - 2000
河內國家大學東方學系
論文題目:
1949-2000台灣e工業發展

Tạ Thị Kiều Ly (謝氏嬌璃)
Khoa Đông phương học
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
Đề tài: Nghiên cứu tình hình đầu tư trực tiếp của Đài Loan vào Việt Nam
(từ năm 1989 đến nay)
河內國家大學東方學系
論文題目:1989 年以來台灣對越南直接投資e研究

Hoàng Mai Hương (黃梅香)
Khoa Đông phương học
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
Đề tài: Quá trình phát triển nông nghiệp Đài Loan với chủ nghĩa Dân sinh
河內國家大學東方學系
論文題目:台灣e農業發展kap民生主義