Back to frontpage

QUỸ LOK-AN I LOAN

Ngi Nhn Hoc Bng/trợ gip Trong Nm 2003

 「樂安台灣研究獎助金」2003年度之得獎名單

 

March 1, 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hai ấn phẩm 出版品2

Phung Thi Hue (馮氏惠)
Phong Ngien cuu Dai Loan, Trung tam KHXH & NVQG
Tieu de:
Con duong phat trien kinh te - xa hoi Dai Loan, kinh nghiem voi Viet Nam
越南社科院台灣研究室
論文題目:台灣
經濟社會發展道路及其對越南的經驗

 

Nguyen Van Hong (阮文紅)
Khoa Dong Phuong hoc va Trung tam NCTQ

Tieu de:
Dai Loan hoc gia Tien muc va tu tuong tan nho gia hien dai
越南河內國家大學東方系及中國研究中心
論文題目:台灣
學者錢穆以及現代新儒家思想


 


Hai sinh vin大學部2

Cao Ngoc Nuong (高玉娘)
Khoa Ngu Van Dong Phuong
DH Quoc Gia, TPHCM

Tieu de: Gioi thieu mot so le tuc cua Dai Loan
胡志明市國家大學東方語文

論文題目:介紹台灣的一些節俗

 

Lu Viet Hung (呂越雄)
Khoa Tieng Trung
Truong DH Ngoai Ngu, DH Quoc Gia, Ha Noi
Tieu de: Bi kich tinh than cua Ho Thai Minh trong tac pham "Dua con mo coi cua Chau A"
河內國家大學外語學院(前師範大學)
〈亞細亞的孤兒〉中的胡太明的精神悲劇