Back to frontpage

QUỸ LOK-AN I LOAN

Ngi Nhn Hoc Bng Trong Nm 2002

 「樂安台灣研究獎助金」2002年度之得獎名單

 

March 1, 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hai tin si 博士班2

Nguyen Dinh Liem (阮庭廉)
So CMND: 011070396
Vien Su Hoc, Trung tam KHXH & NVQG
Tieu de: Qua trinh cong nghiep hoa, hien dai hoa nong nghiep va nong thon o Dai Loan tu nam 1949 den nay

越南社科院歷史所
論文題目:台灣從
1949年至今的農業與農村工業化與現代化歷程

 

Vu Thuy Duong (武垂楊)
So CMND: 011794957
Vien Su Hoc, Trung tam KHXH & NVQG
Tieu de: Qua trinh cai cach phat trien nen giao duc cua Dai Loan tu nam 1949-1999

越南社科院歷史所
論文題目:台灣教育之改革發展進程
-1949年至1999


Bn thac si 碩士班4

Nguyen thi Chau Anh (阮氏周英)
So CMND: 320522908
Tieu de: Phan tich doi chieu nhung loi sai ve trat tu khi noi giua hoc vien Vietnam noi tieng Dai Loan va hoc vien Vietnam noi tieng Anh tai trung tam ngoai ngu TPHCM: nhung de nghi cai tien phuong phat day noi tieng Anh cho hoc vien Viet nam va Dai Loan o giai doan moi bat dau hoc
胡志明市國家大學英文所
論文題目:台灣人和越南人學英語的比較研究

 

Chau Quoc Dat (周國達)
So CMND: 022214190
Tieu de: So sanh cau truc va chuc nang cac tien loai dong tu tieng Viet va Han
胡志明市國家大學報紙語文所
論文題目:越南語和漢語動詞小類的結構和功能的比較

 

Dao thi Tam Khanh (陶氏心慶)
So CMND: 162204822
Tieu de: Nguon luc nguoi Hoa voi su phat trien kinh te cua Dai Loan
河內市國家大學東方研究所
論文題目:華資和台灣經濟發展的關係

 

Nguyen Ngoc Tho (阮玉詩
So CMND: 311537735
Tieu de: Tim hieu ve cong rong Trung Hoa
胡志明市國家大學文化研究所
論文題目:龍的研究


Hai sinh vin大學部2

Dao thi Bich Ngoc (陶氏碧玉)
So CMND: 151250161
Tieu de: Nong nghiep Dai Loan: net tuong dong voi nong nghiep VN; nhung kinh nghiem VN can hoc hoi va nhung van de can giai quyet
河內市國家大學東方研究系
論文題目:台灣農業經驗:越南應學的先進政策及需解決的問題

 

Bui thi Thanh Huong (裴氏青香)
So CMND: 171797422
Tieu de: Cai cach giao duc cua Dai Loan khi buoc sang the ky 21
河內市國家大學東方研究系

論文題目:邁向
21世紀的台灣教育改革